İnsan Kaynakları


Kiğılı Giyim AŞ. olarak en büyük değerimiz çalışanlarımızdır. 

Her işin başının ‘saygı’, en önemli varlığımızın da ‘insan’ olduğunun bilincinde olarak görevimiz:

 • Kiğılı Giyim A.Ş.’nin en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak, 
 • Çalışanlarımızın kariyer ve gelişim planlarını Kiğılı Giyim A.Ş. bünyesinde çıkan fırsatlarla şekillendirmek ve bunu sağlayacak sistemleri kurmak, 
 • Çalışanlarımızın güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politikalar ve prosedürler oluşturmak en temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

Temel İnsan Kaynakları Politikamız

 • Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki yetkin insan kaynağını değerlendirmek,
 • Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerlendirmek. Adayları, eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek,
 • İş emniyeti ve çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve işletmek,
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak,
 • Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek

İ

Değerlerimiz

 • Kiğılı’nın en önemli varlığının çalışanları olduğunu bilmek,
 • Müşteri odaklı olmak,
 • Çalışanların ruh ve beden sağlığına önem vermek, iç paydaş memnuniyetini sağlamak,
 • Çevreye duyarlı olmak,
 • Güvenirlilik, şeffaflık, dürüstlük, çalışkanlık ve etik değerlere saygılı olmak
 • Ekip ruhu ile çalışmak,
 • Bulunduğumuz pazara öncülük etmek,
 • Sürdürülebilir gelişim ve değişim odaklı olmak,
 • Takım ruhu ile başarıya odaklanmak, ortak amaç ve hedef birliğinde hareket etmek,
 • Sağlıklı tedarikçi zinciri yönetimini sağlamak,
 • Araştırma ve geliştirmeye açık, yaratıcı olmak,
 • Katılımcı Yönetim Felsefesini benimsemiş olmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kiğılı Giyim TİC. AŞ. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Kiğılı Giyim TİC. AŞ.’nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, ‘’Sağlığını koru, İşini koru’’ sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içerisinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının hayata geçirilmesi için aşağıdaki maddeleri taahhüt etmektedir.

 • “Sıfır Kaza” hedefimiz doğrultusunda iş güvenliğini bir kültür olarak benimsemek ve yaygınlaştırmak
 • İş yerinde tehlike belirleme ve risk değerlendirme çalışmaları yapıp, oluşabilecek riskleri en aza indirmek
 • Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak için sürekli eğitim vermek ve  gerekli kaynakları temin etmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını tüm paydaşlarımız için yaratmak ve sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmek sürekli gelişmek ve durumumuzu gözden geçirerek acil durumlara her zaman hazır olmak

Bu doğrultu da yürütülmekte olan İSG yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Çevre Politikası

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için KİĞILI GİYİM TİC. A.Ş. çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. KIĞILI GİYİM TİC. A.Ş. iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm çalışanlarının ve iş birliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlamaktadır.

Çevre Politikasının hayata geçirilmesi için aşağıdaki maddeleri taahhüt etmektedir.

 • Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ile birlikte yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak,
 • Çevresel açıdan sürdürülebilir gelişme ve iyileşmeyi sağlamak,
 • Çevresel etkilerimizi kontrol altında tutarak, bu etkileri iyileştirici faaliyetler yapmak,
 • Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, doğal kaynakları verimli kullanmak ve atıkların azaltılmasını hedeflemek,
 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerimiz de kaliteli, sağlıklı, güvenli ve çevre ile en uyumlu teknoloji kullanmak,
 • Hava, su, toprak kirliliğini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,
 • Çevre bilincinin oluşturulması ve bu bilincin korunması için eğitim ve gelişim imkanlarını oluşturmak,

Hedeflerimize varmak için tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını almayı ve Çevre Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

İK Vizyonumuz

İnsan Kaynaklarına getirdiği farklı bakış açıları ve yapıcı yenilikleri ile referans alınan ve sektöründe çalışılmak istenen yıldız bir marka olmak. 

İK Misyonumuz

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, yüksek nitelikli çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmak. 

Seçme ve yerleştirme

Bütün seçme ve yerleştirme prosedürlerimiz, muhtemel adayları yetkinliklerine, bilgilerine, yeteneklerine göre değerlendirerek eşit fırsat tanıma ilkesini gösterecek şekilde düzenleniyor. Şirketimizde oluşan açık pozisyonlar önce şirket içerisinde değerlendiriliyor. Doğru işe doğru kişiler ilkesinden yola çıkarak mülakatlarımız yetkinlik bazlı yapılıyor, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabiliyor. Görüşme ve sınavlar neticesinde olumlu olarak değerlendirilen adayların, daha önce çalışmış olduğu yöneticisinden referans araştırması yapılıyor. Tüm değerlendirmeleri olumlu olan adaylara iş teklifi yapılıyor, başvurulara bilgi veriliyor.

Staj  Başvuruları

Lise ve Üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanakları ile öğrencileri iş hayatına hazırlayarak destek veriyoruz. Meslek Lisesi Stajları İlgili okul müdürlükleri aracılığıyla mayıs, haziran, temmuz ayları içerisinde staj başvurularını alıyoruz. Öğrenciler stajlarını okul dönemi olan eylül-haziran ayları içinde yapar. Üniversite Stajları Üniversite staj başvurularını her sene açıklanan tarihler arasında ik@kigili.com.tr’ ye iletilen özgeçmişler ile alıyoruz. Stajlar bölüm taleplerine göre Haziran – Eylül ayları içinde 4 – 6 hafta olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, ihtiyaç duyulması halinde stajyer adaylarının mülakata tabi tutulmasıyla neticelendiriliyor.

Kiğılı'da Kariyer Yolculuğu

Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi çalışan adayı aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.