İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu :

Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi. 

Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11, B Blok, 34912   Pendik/İstanbul

İşbu Aydınlatma Metni, Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi (“Kiğılı”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetler sırasında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.kigili.com adresinde yer almaktadır.

A.      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirketimiz tarafından, ilgili kişilerin B bendinde yer verilen kişisel verileri internet sitesi aracılığıyla elde edilmektedir. 

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir. 

Hukuki Sebep Veri Kategorileri
KVKK m. 5 f. 2 c bendi - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Özlük, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği
KVKK m. 5 f. 2 ç bendi - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Kimlik, Mesleki Deneyim, Özlük, İletişim
KVKK m. 5 f. 2 e bendi - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması Kimlik, Mesleki Deneyim, Özlük, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

B.      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

İşleme Amacı Veri Kategorileri
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi İşlem Güvenliği Verisi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Mesleki Deneyim Verisi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, Özlük Verisi, Mesleki Deneyim Verisi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tarafınızla iletişim kurulması amacıyla Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Kimlik Verisi, Özlük Verisi, İletişim Verisi, İşlem Güvenliği Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi


C.     KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmamaktadır. 


D.     İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz  İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

• Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11, B Blok, 34912   Pendik/İstanbul adresine göndererek,

• Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi’ne Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11, B Blok, 34912   Pendik/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

• Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@kigili.com.tr adresine e-posta gönderilerek,

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle 0562003566100015@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

• Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kvkk@kigili.com.tr e-posta gönderilerek,

Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.